ELAC » ELAC

ELAC

Please join us for our April ELAC meeting on Wednesday, May 24th at 9 AM via Zoom.
 
Smith, Erika is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: May ELAC Meeting
Time: May 24, 2023 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Meeting ID: 979 328 3776
One tap mobile
+16699006833,,9793283776# US (San Jose)
+12133388477,,9793283776# US (Los Angeles)
Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 213 338 8477 US (Los Angeles)
        +1 408 638 0968 US (San Jose)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 646 876 9923 US (New York)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        833 928 4610 US Toll-free
        877 853 5257 US Toll-free
        888 475 4499 US Toll-free
        833 548 0276 US Toll-free
        833 548 0282 US Toll-free
        833 928 4608 US Toll-free
        833 928 4609 US Toll-free
Meeting ID: 979 328 3776
Find your local number: https://lausd.zoom.us/u/keydPnLpIU
Join by H.323
162.255.37.11 (US West)
162.255.36.11 (US East)
Meeting ID: 979 328 3776
Խնդրում ենք միանալ մեզ մարտի ELAC հանդիպմանը չորեքշաբթի՝ մարտի 8-ին, առավոտյան 9-ին Zoom-ի միջոցով:
 
Սմիթ, Էրիկան ​​ձեզ հրավիրում է Zoom-ի պլանավորված հանդիպման:
Թեմա՝ մարտի ELAC ժողով
Ժամը՝ 2023 թվականի մարտի 8, 09:00 Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով (ԱՄՆ և Կանադա)
Միացեք Zoom հանդիպմանը
https://lausd.zoom.us/j/9793283776
Հանդիպման ID՝ 979 328 3776
Բջջային մեկ հպումով
+16699006833,,9793283776# ԱՄՆ (Սան Խոսե)
+12133388477,,9793283776# ԱՄՆ (Լոս Անջելես)
Հավաքեք ըստ ձեր գտնվելու վայրի
+1 669 900 6833 ԱՄՆ (Սան Խոսե)
+1 213 338 8477 ԱՄՆ (Լոս Անջելես)
+1 408 638 0968 ԱՄՆ (Սան Խոսե)
+1 253 215 8782 ԱՄՆ (Տակոմա)
+1 346 248 7799 ԱՄՆ (Հյուսթոն)
+1 646 876 9923 ԱՄՆ (Նյու Յորք)
+1 301 715 8592 ԱՄՆ (Վաշինգտոն DC)
+1 312 626 6799 ԱՄՆ (Չիկագո)
833 928 4610 ԱՄՆ Անվճար
877 853 5257 ԱՄՆ Անվճար
888 475 4499 ԱՄՆ Անվճար
833 548 0276 ԱՄՆ Անվճար
833 548 0282 ԱՄՆ Անվճար
833 928 4608 ԱՄՆ Անվճար
833 928 4609 ԱՄՆ Անվճար
Հանդիպման ID՝ 979 328 3776
Գտեք ձեր տեղական համարը՝ https://lausd.zoom.us/u/keydPnLpIU
Միացեք SIP-ով
[email protected]
Միացե՛ք H.323-ով
162.255.37.11 (ԱՄՆ Արևմուտք)
162.255.36.11 (ԱՄՆ Արևելք)
Հանդիպման ID՝ 979 328 3776
 
Únase a nosotros para nuestra reunión ELAC de marzo el miércoles 8 de marzo a las 9 a.m. a través de Zoom.

Smith, Erika lo está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión ELAC de marzo
Hora: 8 de marzo de 2023 09:00 a. m., hora del Pacífico (EE. UU. y Canadá)
Únase a la reunión de Zoom
https://lausd.zoom.us/j/9793283776
ID de reunión: 979 328 3776
Un toque móvil
+16699006833,,9793283776# EE. UU. (San José)
+12133388477,,9793283776# EE. UU. (Los Ángeles)
Marque por su ubicación
        +1 669 900 6833 EE. UU. (San José)
        +1 213 338 8477 EE. UU. (Los Ángeles)
        +1 408 638 0968 EE. UU. (San José)
        +1 253 215 8782 EE. UU. (Tacoma)
        +1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
        +1 646 876 9923 EE. UU. (Nueva York)
        +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington D.C.)
        +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago)
        833 928 4610 Número gratuito en EE. UU.
        877 853 5257 Número gratuito en EE. UU.
        888 475 4499 Número gratuito en EE. UU.
        833 548 0276 Número gratuito en EE. UU.
        833 548 0282 Número gratuito en EE. UU.
        833 928 4608 Número gratuito en EE. UU.
        833 928 4609 Número gratuito en EE. UU.
ID de reunión: 979 328 3776
Encuentre su número local: https://lausd.zoom.us/u/keydPnLpIU
Unirse por SIP
[email protected]
Unirse por H.323
162.255.37.11 (Oeste de EE. UU.)
162.255.36.11 (Este de EE. UU.)
ID de reunión: 979 328 3776
 
ELAC is an excellent way to be involved in your child's education! You cano give your input on services provided to English learners and make recommendations to the School Site Council to help improve your child's education. We meet once per month and will decide as a group whether to meet virtually or in person. I look forward to seeing you there!
 
ELAC-ը հիանալի միջոց է ձեր երեխայի կրթության մեջ ներգրավվելու համար: Դուք կկարողանաք ձեր կարծիքը հայտնել անգլերեն սովորողների համար նախատեսված ծառայությունների վերաբերյալ և առաջարկություններ անել Դպրոցի կայքի խորհրդին՝ օգնելու բարելավել ձեր երեխայի կրթությունը: Մենք հանդիպում ենք ամիսը մեկ անգամ և խմբով կորոշենք՝ կցանկանաք հանդիպել վիրտուալ, թե անձամբ: Ես անհամբեր սպասում եմ ձեզ այնտեղ տեսնելու:
 
¡ELAC es una excelente manera de participar en la educación de su hijo! Podrá dar su opinión sobre los servicios para los estudiantes de inglés y hacer recomendaciones al Consejo Escolar para ayudar a mejorar la educación de su hijo. Nos reunimos una vez al mes y decidiremos como grupo si desea reunirse virtualmente o en persona. Espero verlos allí!
 
 
What is an English Learner?
English Learners are students who have difficulty communicating fluently or learning effectively in English. These students often come from non-English-speaking homes and backgrounds and who typically require Specially Designed Academic Instruction in English (SDAIE) and who need specialized or modified instruction in their academic courses. English Learners typically take a designated English Language Development (ELD) class in addition to their regular English class. Newcomers, students who have been in the country for less than two years, take two periods of designated ELD.
 
English Learner Advisory Committee (ELAC)
The English Learner Advisory Committee (ELAC) is an important committee that advises the principal and staff on programs and services for English Learners. They contribute to the development of the Single Plan for Student Achievement, as well as assisting the school in the development of the school's needs assessment and making parents aware of the importance of regular school attendance.  
 
Students benefit from their parents serving on ELAC as their parents' concerns are voiced to the School Site Council, resulting in an impact on decision making at the school level. They will see the change in their parents, as the parents are empowered by the trainings they will receive and as they develop the ability to speak out for their families.

ELAC provides parents with a forum to express their thoughts and concerns about their children's education at the site and district level. Parents have more expertise about their children's education than they realize.